Ανέλιξη | Έλληνες του Εξωτερικού ⇝ Ελληνομάθεια

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ A1/A2/B1/B2
  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Σε κάθε μάθημα οι μαθητές αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητές τους μέσω επιλεγμένων κειμένων, ασκήσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων


 

Διδακτικές ώρες

 

 

4 ανά εβδομάδα

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα


Ο στόχος μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο και να επικοινωνούν στα ελληνικά σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες. Επίσης, είναι προτεραιότητά μας να φέρουμε τους μαθητές μας σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό (τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις αλλά και την ελληνική Ιστορία).


 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

A1

Για παιδιά (8 -12 ετών)
Για εφήβους και ενηλίκους

A2

 

B1

 

B2

 

C1

 

C2

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αναπτύσσονται

Κατανόηση γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου


Σωστή και άριστη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικές συνθήκες επικοινωνίας.


Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας


 • ❍ Παρέχει έγκυρη απόδειξη του επιπέδου ελληνομάθειας του επιτυχόντος υποψηφίου στην αγορά εργασίας.
 • ❍ Αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων στην ημεδαπή.
 • ❍ Επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για θέσεις δημοσίων υπαλλήλων - Τα απαιτούμενα επίπεδα πιστοποιητικών αναφέρονται σε κάθε ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου):

Σε επίπεδο Β2 επιτρέπει στους αλλοδαπούς να εγγραφούν σε ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση που δεν έχουν ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ίδρυμα (υπ. απόφαση 152/B6/1504/30-5-2001 - CEK 659 T. B').


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Οι υποψήφιοι καλούνται να κατανοήσουν και να παράγουν λόγο (γραπτό και προφορικό) σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες που σχετίζονται με την προσωπική τους ζωή και την καθημερινότητά τους.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


 • ❍ Η ταυτότητά μου (όνομα και επώνυμο/ καταγωγή/ κατοικία / ηλικία/ σπουδές / επάγγελμα /εξωτερική εμφάνιση / χαρακτήρας)
 • ❍ Καθημερινότητα - Προβλήματα καθημερινής ζωής
 • ❍ Περιβάλλον - Κλιματικές αλλαγές - Οικολογική κρίση
 • ❍ Ελεύθερος χρόνος
 • ❍ Παιδεία - Εκπαίδευση - Σχολική ζωή
 • ❍ Ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 • ❍ Πολιτισμός - Ψυχαγωγία – Εκπαίδευση
 • ❍ Υγεία - Διατροφή / Πανδημία
 • ❍ Μετακινήσεις - Μέσα μαζικής μεταφοράς
 • ❍ Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • ❍ Πόλεμος - Ειρήνη


ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


A1 & A2

 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 

4 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

4 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

2 θέματα

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

 

3 μέρη – εξέταση ανά ζεύγος

 

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης

 

 

A1

 

1 ώρα & 35 λεπτά

 

A2

 

 

1 ώρα & 40 λεπτά


B1

 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 

4 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

2 μέρη

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

 

2 θέματα

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

 

3 μέρη – εξέταση ανά ζεύγος

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης

 

 

2 ώρες


Β2

 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 

3 μέρη

 

Χρήση γλώσσας

 

3 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

2 μέρη

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

 

2 θέματα

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

 

3 μέρη – εξέταση ανά ζεύγος

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης

 

 

3 ώρες & 10 λεπτά


Γ1

 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 

4 μέρη

 

Χρήση γλώσσας

 

4 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

2 μέρη

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

 

3 θέματα

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

 

3 μέρη – εξέταση ανά ζεύγος

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης

 

 

3 ώρες & 45 λεπτά


Γ2

 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 

4 μέρη

 

Χρήση γλώσσας

 

4 μέρη

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

 

2 μέρη

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

 

2 θέματα

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

 

3 μέρη – εξέταση ανά ζεύγος

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης

 

 

4 ώρες
 • LEVEL A1/A2/B1/B2 COURSES
  SYLLABUS & COURSE OUTLINE


Overall language skills development through a wide scope of reading passages, exercises and creative activities.


 

PROGRAM CURRICULUM

 

 

4 class periods per week

 

REVISION TESTS


Our goal is that students optimally develop both their oral and writing skills,thus becoming adept at communicating in Greek under any potential circumstances.It is also our primary concern that they establish close contact with the Greek culture,including its customs,traditions and history.


 

LEVELS OF ATTAINMENT

 

A1

Children 8-12 years old

A2

 

B1

 

B2

 

C1

 

C2

 


EDUCATIONAL OBJECTIVES


All four language skills development

Listening

Reading

Writing

Speaking


Proper and Proficient language use in disparate communication circumstances.


Certificate of Attainment in Greek Utility


 • ❍ It offers valid proof of the successful candidate's level of attainment in Greek in the job market.
 • ❍ It is a prerequisite for various professions' practice domestically.
 • ❍ Allows citizens of the EU to participate in the examination of the Supreme Council of Personnel Selection (ΑΣΕΠ) for civil service positions - Required certificate levels are stated in every Supreme Council announcement)

At Β2 level it allows foreigners to register at a Greek institution of higher education,in case they do not have a Greek secondary education certificate.


INDICATIVE MODULES


 • ❍ Self-related topics
  (first and last name / place of origin / residence / age / field of studies / profession / physical appearance / personality)
 • ❍ Routine-related issues
 • ❍ Environment - Climate change - ecological crisis
 • ❍ Leisure time
 • ❍ Education - Learning - School life
 • ❍ Domestic and International travels
 • ❍ Culture and Recreation
 • ❍ Health - Nutrition - The pandemic
 • ❍ Transportation - Means of Transport
 • ❍ Mass Media
 • ❍ War - Peace


EXAMINATIONS FORMAT


A1 & A2

 

 

Reading comprehension

 

4 parts

 

Listening comprehension

 

4 parts

 

Writing examination

 

2 topics

 

Speaking examination

 

3 parts – candidates in pairs

 

 

Writing examination duration

 

 

A1

 

1 hour & 35 minutes

 

A2

 

 

1 hour & 40 minutes


B1

 

 

Reading comprehension

 

4 parts

 

Listening comprehension

 

2 parts

 

Writing examination

 

2 topics

 

Speaking examination

 

3 parts – candidates in pairs

 

Writing examination duration

 

 

2 hours


Β2

 

 

Reading comprehension

 

3 parts

 

Use of Greek

 

3 parts

 

Listening comprehension

 

2 parts

 

Writing examination

 

2 topics

 

Speaking examination duration

 

 

3 hours & 10 minutes


C1

 

 

Reading comprehension

 

4 parts

 

Use of Greek

 

4 parts

 

Listening comprehension

 

2 parts

 

Writing examination

 

2 topics

 

Speaking examination duration

 

3 hours & 45 minutes


C2

 

 

Reading comprehension

 

4 parts

 

Use of Greek

 

4 parts

 

Listening comprehension

 

2 parts

 

Writing examination

 

2 topics

 

Speaking examination

 

3 parts – candidates in pairs