ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ έχει μεταφέρει την εμπειρία που διαθέτει από την μέση εκπαίδευση και στον τομέα των ξένων γλωσσών.

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μεταδίδουν τις γνώσεις τους στα:

Αγγλική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Hellenic American Union
University of Cambridge
City & GuildsΕπίπεδα γνώσης:
Ισπανική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Instituto CervantesΕπίπεδα γνώσης:
Ρωσική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσoφ
Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών
Κέντρο Ρωσικών Σπουδών και Πολιτισμού MIR
Κρατικό Πανεπιστήμιο Πούσκιν της Αγίας ΠετρούποληςΕπίπεδα γνώσης:

Η εξέταση όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας πραγματοποιείται με διαβαθμισμένα τεστ .
Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των ρωσικών  όπου  προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

Γαλλική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Γαλλικό Ινστιτούτο IFGΕπίπεδα γνώσης:
Ιταλική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Società Dante Alighieri
Università degli Studi Roma Tre

Επίπεδα γνώσης:

Γερμανική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:

Επίπεδα γνώσης:

Σερβική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών που έρχεται στο ΙΜΧΑ από το Univerzitet U Beogradu (Filozofski Fakultet).Επίπεδα γνώσης:

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο’.

Βουλγαρική γλώσσα
Φορείς Πιστοποίησης:
Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών προερχόμενων από το Sofıa University «St. Kl. Ohridski» . Εξετάσεις πραγματοποιούνται για τα επίπεδα Α2, Β1, Β2, С1, C2 της Βουλγαρικής γλώσσας.Επίπεδα γνώσης:

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» και τον οργανισμό ALTE.

Ελληνική γλώσσα / Greek for Foreigners
Πιστοποίηση:

Επίπεδα γνώσης:

  • ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Teaching is not a product of standardization . We have the ability to shape the teaching hour methodically in order to have the maximum assimilation rate. This has the overall effect of reducing the preparation time for examinations without affecting success rates whatsoever, as our statistics show that time and success are inversely proportionate.

Services:

  • Online Courses.
  • Special groups for people with learning difficulties.

Creating new groups every month!


Η διδασκαλία δεν αποτελεί προϊόν τυποποίησης. Έχουμε την ικανότητα να διαμορφώνουμε την διδακτική ώρα με μεθοδικότητα, ώστε να έχουμε το μέγιστο ποσοστό αφομοίωσης. Αυτό έχει ως γενικότερο αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας για τις εξετάσεις χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση της επιτυχίας, καθώς τα στατιστικά στοιχειά μας δείχνουν ότι ο χρόνος και η επιτυχία είναι για εμάς ποσά αντιστρόφως ανάλογα!

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Δυνατότητα online μαθημάτων από το σπίτι σας.
  • Ειδικά τμήματα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Δημιουργία νέων τμημάτων κάθε μήνα!