Ο νέος Νόμος για την Πρόσβαση και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο νέος Νόμος για την Πρόσβαση και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (12-2-21)

 

Ψηφίστηκε χθες το βράδυ στη Βουλή ο νέος νόμος για την πρόσβαση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τίτλο “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων, το 2021 και το 2022, θεσπίζεται μέγιστος χρόνο φοίτησης στα πανεπιστήμια, ιδρύεται πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ.

Α. Σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεσπίζονται:

1. Από φέτος (2021):

α. Ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ)

Το κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Η ελάχιστη βάση θα ισχύει για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της φετινής χρονιάς και τους υποψηφίους παλαιότερων ετών που θα υποβάλλουν μηχανογραφικό χωρίς εξετάσεις (Κατηγορία 10%). Η διαδικασία της ΕΒΕ θα εφαρμόζεται και για τα ειδικά μαθήματα.

β. Ρυθμίσεις για την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού για την εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ

Ο κάθε υποψήφιος, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο του για εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ (βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις) θα μπορεί να υποβάλλει και ένα δεύτερο Μηχανογραφικό Δελτίο για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του λυκείου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

2. Από την επόμενη χρονιά (2022):

α. Περιορισμένος Αριθμός Επιλογών και Μηχανογραφικό Δελτίο σε 2 Φάσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στην 1η φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη 2η φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την 1η φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

β. Ρυθμίσεις για τη θέσπιση ορίου φοίτησης στα ΑΕΙ

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης, για τους νέους φοιτητές, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζεται ως εξής:

• Σε 4ετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συν 2 έτη.
• Σε προγραμμάτων σπουδών στα οποία ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 έτη, συν 3 έτη.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για φοιτητές για τους οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας στο πρόσωπο των ιδίων ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης υπολογίζεται ως εξής:

α) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (4+2 έτη για τα τετραετή κ.ο.κ.) και

β) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης (4 έτη για τα τετραετή κοκ).