Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Α.Ε.Ν., Λιμενικό και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τον καθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.