Ανακοίνωση υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού Ελλήνων του εξωτερικού