ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πλήρωση  60 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη 1Γ/2019

Τελευταία ενημέρωση

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2019 που αφορά την πλήρωση 60 θέσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Τράπεζα Ελλάδος.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1984 έως και το έτος 1998 (αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/14/11997/ 14-07-2006, ΦΕΚ 1044/τ.Β΄/02-08-2006).
 3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (Ν. 4210/2013, αρ. 7, παρ.1)
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
 5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλο σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους -εφόσον οι τελευταίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ .ΚΩΔ. 001 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΛΗ

 

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση ή το ποσοστό επί της ανώτατης βαθμολογίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερωτήσεων που δίνονται. Μπορεί, επίσης, να ορίζεται μείωση της βαθμολογίας για κάθε εσφαλμένη απάντηση (αρνητική βαθμολόγηση). Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μαζί με το κείμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες καλούνται να απαντήσουν. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

 1. Λεκτικές Δεξιότητες- Κατανόηση Κειμένου/ων

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

 1. Οικονομική Θεωρία
 • Βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 1. Άλγεβρα - Στοιχεία Στατιστικής
 • Βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων», Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 2ο «Οι πραγματικοί αριθμοί».

Κεφάλαιο 3ο «Εξισώσεις».

Κεφάλαιο 4ο «Ανισώσεις».

Κεφάλαιο 6ο «Βασικές έννοιες των συναρτήσεων».

 • Βιβλίο «Άλγεβρα», Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 4ο «Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις».

Κεφάλαιο 5ο «Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση».

 • Βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 1ο «Διαφορικός Λογισμός».

Κεφάλαιο 2ο «Στατιστική».

 1. Λογιστική
 • Βιβλίο « Αρχές Λογιστικής», Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΚΟΣΤΟΣ

 

Πληροφορίες

Ακαδημίας & Εμμ. Μπενάκη 38, 106 78 Αθήνα (χάρτης)
Πληροφορίες / Εγγραφές: Τηλ. +30 2103825660
Email: info@anelixiathens.gr