ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γνωστοποιείται ότι καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 ΦΕΚ 5/18-03-2019 και ΦΕΚ 15/02-05-2019Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γνωστοποιείται ότι καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 ΦΕΚ 5/18-03-2019 και ΦΕΚ 15/02-05-2019Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

 

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής ”

 

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Οικονομική Θεωρία”     

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Οικονομική Θεωρία ”

 

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λογιστική”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λογιστική”

 

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων ”